Huawei U120, IMEI 354953011379791
S/N U67NAC17A0802034 C

Spasibo ogromnoje

Unlock (V1):     55735257
Unlock (V2):     70910685   
Unlock (V3/201): 14400341   
Flash:           56103333

Ne rabotajet  :mad: